MİSYON VİZYON
MİSYON: Enstitümüzün misyonu; güzel sanatların çeşitli alanlarına özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçılar yetiştirmek; çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumu sanat açısından eğitmek, güzel sanatların yaşamın içinde yer almasını, bu yolla yaratıcı değerlerin topluma katkıda bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca enstitümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında güzel sanatlar ve tasarım alanlarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, alanında özgün sanatlar ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran, yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi; sanat aracılığıyla kültürel farklılıkları, keşfetme yoluyla da artistik zekânın değerinin anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bunların yanında enstitümüz; üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine ve sanat merkezlerine, bilimsel ve sanatsal ölçütlere göre eğitilmiş iyi elemanlar ve sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda Güzel Sanatlar Enstitüsü; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapar, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar. Ayrıca, disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için uğraşır ve sanayi ve diğer sektörler ile ortak projeleri destekler.
 
VİZYON: Güzel sanatlar Enstitüsünün vizyonu; güzel sanatlar alanında yaratıcı faaliyetler ile topluma hizmet eden, Erciyes Üniversitesi’nin, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda vizyonumuz;
 
  •  Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile bilim, güzel sanatlar ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan;
  •  Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu bireyleri bünyesinde barındıran;
  •  Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü programları uygulayan; ortaya koyabildiği ve yaratıcılıklarının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim veren;
  •  Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmasını geliştirebilen;
  •  Toplumun hızlı değişim ve gelişim sürecinde, iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen;
  •  Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, dönüte dayalı hedefler doğrultusunda değişime açık alt yapıya sahip;
  •  Evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği; öğretim üyelerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarını kolaylaştıracak ve disiplinler arası çalışmalarla sanata katkılarını arttıracak ortamların oluşturulmasını sağlayan;
  •  Mensubu olmakla gurur duyulan bir enstitü olmaktır.
  •  Vizyonumuz; ileri ve uluslararası düzeyde, ülkenin dünya literatüründeki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve sanatsal araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar ve sanatçılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan, bilim ve sanat dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.
Adres : Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 38039 TALAS / KAYSERİ
Telefon : 0 (352) 437 55 82
Faks : 0 (352) 437 55 82
Öğrenci İşleri : 0(352) 207 66 66 - Dahili : 47804
E-Posta : gseerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu