Hakkımızda

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

Enstitümüz Heykel, Müzik, Resim, Seramik Ana Sanat Dalları ile Türk Sanatları Tasarımı Ana Bilim Dalı’nda (disiplinlerarası) Yüksek Lisans programı, Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda Doktora ve Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik programlarımız bulunmakta olup idari ofisleri dekanlık binasında, stüdyo ve derslikleri ilgili bölüm binalarında olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi mekânlarında hizmet vermektedir.

29.12.2023 tarihi itibariyle Enstitümüzde 58 tezli yüksek lisans, 8 sanatta yeterlik, 21 doktora programı öğrencisi eğitimine devam etmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar 113 tezli yüksek lisans, 1 tezsiz yüksek lisans, 8 sanatta yeterlik ve 30 doktora programından olmak üzere toplam 153 öğrenci lisansüstü programlarımızdan mezun olmuştur.

Neden Güzel Sanatlar Enstitüsü?

Enstitümüz, güzel sanatların çeşitli alanlarına özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçılar yetiştirmek; çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumu sanat açısından eğitmek, güzel sanatların yaşamın içinde yer almasını, bu yolla yaratıcı değerlerin topluma katkıda bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca enstitümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında güzel sanatlar ve tasarım alanlarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, alanında özgün sanatlar ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran, yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi; sanat aracılığıyla kültürel farklılıkları, keşfetme yoluyla da artistik zekânın değerinin anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrenim Süreleri

Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim süresi asgari 4 yarıyıl, azami 6 yarıyıldır. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi asgari 8 yarıyıl, azami 12 yarıyıldır.

Anabilim/Anasanat Dalı

Türk Sanatları Ana Bilim Dalında yüksek lisans, Müzik Ana Sanat Dalı, Heykel Ana Sanat Dalı ve Seramik Ana Sanat Dalında yüksek lisans, Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalında doktora, Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları mevcuttur. 

Sahip Olunan İmkânlar

Enstitümüz; üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine ve sanat merkezlerine, bilimsel ve sanatsal ölçütlere göre eğitilmiş iyi elemanlar ve sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda Güzel Sanatlar Enstitüsü; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapar, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar. Ayrıca, disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için uğraşır ve sanayi ve diğer sektörler ile ortak projeleri destekler.

Avantajlar

Güzel sanatlar Enstitüsü; güzel sanatlar alanında yaratıcı faaliyetler ile topluma hizmet eden, Erciyes Üniversitesi’nin, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olmayı hedeflemektedir. Vizyonumuz; ileri ve uluslararası düzeyde, ülkenin dünya literatüründeki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve sanatsal araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar ve sanatçılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan, bilim ve sanat dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.

Taban ve Tavan Puanlar

Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 ve eşdeğeri olması gerekir. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanır. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; sınav değerlendirme yüzdelikleri başvuran adayların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil notunun %20’si ve alan yeterlik sınav notunun %60’ı dikkate alınarak yapılır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 60 olması gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına başvuran ancak yabancı dil belgesi YDS, e-YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bulunmayan adaylar, yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar. YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. YDS, e-YDS ve YÖKDİL dışındaki sınav puanları son iki yıl içerisinde alınmış olmalıdır. Müzik Bilimleri Anabilim Dalına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya eşdeğeri olması gerekir. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tabloları esas alınır. Doktora / Sanatta Yeterlik programına başvuracak adayların YDS, e-YDS, YÖKDİL’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış olması gerekir. YDS, e-YDS, YÖKDİL Belgeleri Geçerlilik Süresi 5 yıldır. YDS, e-YDS ve YÖKDİL dışındaki sınav puanları son iki yıl içerisinde alınmış olmalıdır. Doktora / Sanatta Yeterlik programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; sınav değerlendirme yüzdelikleri başvuran adayların yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil notunun %20’si ve alan yeterlik sınavı notunun %60’ı dikkate alınarak yapılır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 65 olması gerekir.

Akademik Kadro

Enstitümüz personeli Müdür, Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, 1 ÖYP’li Araştırma Görevlisi ve 3 idari personelden oluşmaktadır. Enstitümüz bünyesinde öğretim üyesi bulunmamaktadır ancak ana sanat ve ana bilim dallarımızda 4’ü Profesör, 5’i Doçent, 6’sı Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 15 öğretim üyesi ilgili derslerin sorumluluğunu ve öğrencilerin danışmanlığını yürütmektedir.