Yüksek Lisans Programı

Resim Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluşu ile birlikte 1993 yılında aktif olarak eğitim öğretime başlamıştır. 4 yıllık lisans sürecinin ardından, 1997 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2006 yılında, Güzel Sanatlar Enstitüsünün fakülte bünyesinde kurulmasıyla, yüksek lisans ile sanatta yeterlik programları resim bölümü tarafından açılmış ve lisansüstü alanda da eğitim verilmeye başlanmıştır.

Amaç: Resim Anasanat dalında sanat eğitiminin amacı, sanatçı adaylarının düşünsel, görsel ve artistik yeteneklerinin geliştirilmesiyle birlikte, resim sanatının plastik diline özgü eleman ve ilkelerin, özgün kimliğini ortaya çıkaracak biçimde ve yetkinlikte öğretilerek günümüz sanatına, sanat ortamına katkı getirecek bireylerin, geleceğin sanatçılarının yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bugün Resim Anasanat dalı bünyesinde Resim Atölyeleri, Uygulama Atölyeleri (Gravür, Litografi, Serigrafi gibi) ve Kuramsal Dersler gibi disiplinlerde yapılan eğitim, geniş ve yetkin bir sanatçı-öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülmektedir.

Olanaklar: Öğrenci, kurumun sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlayabilir. İlgi alanları çerçevesinde uygulama ve araştırmalarını sürdürebilir, sempozyum, konferans, seminer, çalıştaylara katılabilir. Kurumun anlaşmalı olduğu değişim programlarına başvuru yapabilir. Ulusal ya da uluslararası düzeyde karma sergilere katılabilir, kişisel sergiler düzenleyebilir, sanatsal etkinlikler ve projeler yürütebilir.

Program Çıktıları
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir. Resim alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
2. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Alanında edindiği bilgi ve deneyimleri farklı disiplin alanlarında gelen bilgilerle bütünleştirir, yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturur.
3. Alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları araştırma yöntemleri kullanarak çözümler.
4. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yöntemler geliştirir ve çözüm üretir. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda sorumluluk alır.
6. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve deneyimleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir. 10. Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, değerlendirebilir. Alanında özümsedikleri bilgiyi ve uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.