Sanatta Yeterlik

Resim Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluşu ile birlikte 1993 yılında aktif olarak eğitim öğretime başlamıştır. 4 yıllık lisans sürecinin ardından, 1997 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2006 yılında, Güzel Sanatlar Enstitüsünün fakülte bünyesinde kurulmasıyla, yüksek lisans ile sanatta yeterlilik programları resim bölümü tarafından açılmış ve lisansüstü alanda da eğitim verilmeye başlanmıştır.

Amaç: Resim Ana sanat dalında sanat eğitiminin amacı, sanatçı adaylarının düşünsel, görsel ve artistik yeteneklerinin geliştirilmesiyle birlikte, resim sanatının plastik diline özgü eleman ve ilkelerini, özgün kimliğini ortaya çıkaracak biçimde ve yetkinlikte öğretilerek günümüz sanatına, sanat ortamına katkı getirecek bireylerin, geleceğin sanatçılarının yetiştirilmesine olanak sağlamaktır. Bugün, Resim Anasanat dalı bünyesinde, Resim Atölyeleri, Uygulama Atölyeleri (Gravür, Litografi, Serigrafi gibi) ve Kuramsal Dersler gibi disiplinlerde yapılan eğitim, geniş ve yetkin bir sanatçı-öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülmektedir.

Program Çıktıları
1. Sanatta yeterlik programında belirtilen yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve alanında özgün tanımlara ulaşabilir.
2. Resim alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilir; uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
3. Resim alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir, alanında kişisel düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabilir, uygulayabilir.
4. Resim alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır. Yeni ve komplike düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5. Resim alanında yeni bir düşünce, yöntem ve uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem veya uygulamayı farklı bir alana transfer eden özgün bir çalışmayı gerçekleştirerek alanına katkıda bulunur.
6. Resim alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda öncülük yapabilir.
7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8. Uzman kişilerle alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme yetkinliğine sahip olmalıdır.
10. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilir.
11. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilir. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, sanatsal, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.