Türk Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı

Tasarım alanı, sanat ve tasarım eğitimindeki yeni açılım ve uygulamalarla giderek gelişmektedir. Günümüzün değişen ve gelişen teknolojilerine bağlı kalarak, bilgisayar bilimi ve teknolojisinin hızla gelişmesiyle beraber, sanat alanında yaşanılan değişikliklerle birlikte, günümüzün arka planı olarak dijital çağda, geleneksel sanat yapıtlarının dijital sanat formları olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu gelişim aşamasında dijital teknolojiler günümüz sanatı içerisinde yaygın biçimde kullanılmaya başlayacaktır. Ortaya çıkan ürünlerin sanatsal olarak anlamlandırılması ve sınıflandırılması, her geçen gün önemini giderek daha da artırmaktadır.

Bu bağlamda sanal ortamlarda, dijital veriler kullanılarak geleneksel sanatların yeniden tasarlanması günümüz ihtiyaçlarındandır. Böylece geleneksel sanatlar alanında teknolojinin ve dijitalleşmenin geldiği noktada yeni sanatsal yaklaşımların geleneksel sanatlara ve özelde Türk sanatlarına yansıması nedeniyle "Türk Sanatları Tasarımı” lisansüstü programında ele alınmaktadır.

Amaç: Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Türk Sanatları Tasarımı Tezli (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programı, bu genel tanım doğrultusunda uygulayacağı eğitim programlarıyla ülkemizde ihtiyaç duyulan vasıflı tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçeve içerisinde; Türk sanat ve tasarım alanlarına ilişkin her türlü özgün tasarımlar ve ürün tasarımı yer almaktadır.

Hedef: Öğrencilerimizin; dün’den bugünü yaşayan ama gelecek için düşünen ve yarını biçimlendirmeye çalışan Türk sanatlarının kültürüne hâkim; teknik ve tasarım bilgilerine sahip, zengin tarihî mirasın farkında, geçmiş ile gelecek arasında bağlantılar kurabilecek bilgiye, sevgiye ve ufka sahip; özgün ve içerikli eserleriyle toplumun sanat ve estetik anlayışına katkıda bulunacak kişiler olarak yetişmeleri programın temel ilkesidir.

Program Yeterlilikleri

1. Türk sanatları tasarımı alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirir, karşılaşılan tasarım problemlerini belirleyip çözümleyebilir.

2. Türk sanatları tasarımı alanında geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurabilecek bilgi birikimini oluşturur ve kullanabilecek düzeye ulaştırmak için çaba sarf eder.

3. Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihi bilgi birikimini oluşturur ve yorumlayabilir.

4. Türk sanatları tasarımı disiplini dâhilinde, dijital özgün içerikli eser, estetik ürün ve süreci tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olur.

5. Disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirebilir.

6. Tasarım alanı kapsamına giren yenilikçi tasarım teknolojileri de dahil olmak üzere malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanıma sahip olur ve uygulamaya geçirebilir.

7. Tasarım disiplini çerçevesinde düşünebilme kabiliyetini görsel anlatımla ortaya koyabilir.

8. Türk sanatları tasarımı alanıyla ilintili olan iletişim, sosyoloji, insan bilimleri vb disiplinlerin etkilerini anlar, yorumlar ve kullanma yetkinliğine ulaşır.

9. Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.