Sık Sorulan Sorular

Başvuru ile ilgili ayrıntılı ilan yılda iki kere olmak üzere; Güz yarıyılı için Temmuz-Ağustos ayında ve bahar yarıyılı için Ocak-Şubat aylarında https://gse.erciyes.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 ve eşdeğeri olması gerekir. Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar veya 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tabloları esas alınarak hesaplanır.

Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya eşdeğeri olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların YDS, e-YDS, YÖKDİL’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış olması gerekir.

Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya eşdeğeri olması gerekir. Doktora programına başvuracak adayların YDS, e-YDS, YÖKDİL’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış olması gerekir.

Başvurular ilan edilen tarihlerde online olarak yapılmaktadır. 

https://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr/

*Yabancı uyruklu öğrenciler başvurularını şahsen ya da noter onaylı vekâlet ile yapabilir. Online başvuru geçerli değildir.

Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 olması gerekir. Doktora/Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana muadil bir puan aldığını gösterir belgesinin olması gerekmektedir.

Başvuru sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde https://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr/ adresinde Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre yüzdeler belirlenip başarı sıralamasına göre duyurulmaktadır.

Kesin kayıtlar sonuçların açıklanmasının ardından kontenjan ilanında belirtilen tarihlerde istenilen belgelerle birlikte enstitü öğrenci işlerinde şahsen yapılmaktadır.

Azami süreler içerisinde harç ücreti bulunmamaktadır. Yüksek lisans programında azami öğrenim süresi olan 4(Dört) yarıyıl, doktora için 8(Sekiz) yarıyıldan sonra öğrenim ücreti ödenir. Bunun dışında başka bir programda (Lisans, Ön lisans, Açık öğretim) kayıtlı iseniz öğrenim ücreti ödemek gerekmektedir. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 20. Madde)

Kayıtlar bittikten sonra kayıt yaptıran öğrenciler OBİSİS adlı programı kullanarak TC Kimlik numaraları ile giriş yapıp şifremi bilmiyorum diyerek kayıt oluştururlar. Ders kaydı ve bir çok öğrencilik işlemi bu sistem üzerinden gerçekleştirirler.

Yüksek lisans azami süresi 6 yarıyıl, Doktora ve Sanatta Yeterlik azami süresi 12 yarıyıldır.

Ders dönemini 4(Dört) yarıyılda tamamlayamayan ve 6 (Altı) yarıyıl sonunda tezini teslim etmeyen öğrencilerin kaydı silinir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 30. Maddesi)

Kayıt dondurmak istenilen Eğitim öğretim dönemi içerisinde ders kaydı yapılarak kayıt dönemi başladıktan itibaren 30 gün içerisinde kayıt dondurma dilekçesi ile Ana bilim dalı Başkanlığı onayı ile Enstitüye iletilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 56. Maddesi)

60 AKTS tamamlanır (Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dahil) ve not durum belgesinde tüm derslerden başarılı olduğunu belgeleyen öğrenci, Tez öneri Formunu anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile izleyen yarıyıl başlangıcına kadar Enstitüye bildirir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 40. Maddesi)

Tez döneminde ilk dönemde “ Tez Çalışması I” ve “Uzmanlık alan dersi I” ikinci dönemde “ Tez Çalışması II” ve “Uzmanlık Alan Dersi II” dersleri alınmalıdır. Bu dersler alındıktan sonra hala mezun olunmamışsa mezun olana kadar "Tez Çalışması II" ve "Uzmanlık Alan Dersi II" alınır. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 40. Maddesi)

Tez Konusu değişikliği; yeniden tez bilgi formu hazırlanarak danışman önerisi, Ana bilim dalı Başkanlığı akademik kurul kararı ile Enstitü Müdürlüğüne iletilerek yapılır. Mezun olabilmek için en az iki yarıyıl tez çalışması ve uzmanlık alan dersleri alınması gerektiğinden Tez konusu değişikliği yapılacaksa bu süreler dikkate alınarak yapılmalıdır. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 40. Maddesi)

En az dört yarıyıl tamamlanmak üzere Uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasında iki yarıyıl geçiren ve 120 AKTS’yi tamamlayan öğrenciler Tez Savunma Sınavına girmek için başvuruda bulunabilirler.

Tez Savunma Jüri teklif formu, tez kontrol formu, turnitin (Benzerlik oran sayfası) formu, not durum belgesi, tezin özet ve içerik sayfası ile sınavın nasıl yapılacağına dair içerik yazısı Ana bilim dalı Başkanlığı aracılı EBYS üzerinden Enstitüye gönderilir. (Adı geçen belgelere web sayfamızdan temin edilebilirsiniz.) 

Ders Dönemini Tamamlayan Öğrenciler ve Danışmanlar İçin Kılavuz

2019/2020 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren girişli öğrenciler için bu şart aranmaktadır.

İlgili senato kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yüksek lisans programı öğrencilerinin tez savunma sınavında en fazla 3 (Üç) ay için ek süre verilebilir. Bu süre içerisinde yeniden aynı jüri ile tez savunma sınavına girilmelidir. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 42. Maddesi)

Tez savunmasında başarılı olduğunu belgeleyen tez savunma sınav tutanaklarını 3 iş günü içerisinde EBYS üzerinden Ana bilim dalı Başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir.

İlgili yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Tez dönemine geçildikten sonra toplam 4 yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması (I,II,III,IV) alınarak 240 AKTS tamamlanmalıdır. Bu dersler alındıktan sonra hala mezun olunmadıysa mezun olana kadar "Tez Çalışması V" ve Uzmanlık Alan Dersi V" alınır. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 48. Maddesi)

Ders dönemini 4(Dört) yarıyılda tamamlayamayan ve 12 (on iki) yarıyıl sonunda tezini teslim etmeyen öğrencilerin kaydı silinir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 45. Maddesi)

Tez izleme raporunu zamanında vermeyen ve komisyon önünde sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 48. Maddesi)

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın iki kez girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Öğrenci yeterlik sınavına en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu, en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girer. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 46. Maddesi)

Yeterlik sınavında başarılı olunduktan sonra TİK üyeleri kurulur. İzleyen yarıyılda(ilk 6 ay içerisinde) tez önerisi sunma sınavına girilerek tez önerisi verilebilir. İlk altı ayda tezini sunamayan öğrenci için izleyen yarıyılda 3 ay daha süre verilebilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 47. Maddesi)

Ders dönemini tamamlayan öğrenciler ve danışmanlar için yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran dönemini değerlendirmek üzere Haziran ayında ve Temmuz-Aralık dönemini değerlendirmek üzere Aralık ayında yılda iki kez rapor vermelidir.

En az sekiz yarıyıl tamamlanmak üzere uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasında iki yarıyılı tamamlayan öğrenciler Tez Savunma Sınavına girmek için başvuruda bulunabilirler.

2019/2020 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren girişli öğrenciler için bu şart aranmaktadır.

İlgili senato kararı için tıklayınız.

Tez savunma sınavında başarılı olduktan sonra 30 gün içerisinde mezuniyet dilekçesi , tez inceleme onay formu ve tez kontrol formu; Ana bilim dalı Başkanlığı üzerinden enstitüye gönderilerek 7 adet ciltli tezin enstitüye teslim edilmesi gereklidir.

İlgili yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Yüksek lisans programı öğrencilerinin tez savunma sınavında en fazla 6 (Altı) ay için süre verilebilir. Bu süre içerisinde yeniden aynı jüri ile tez savunma sınavına girilmelidir. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 50. Maddesi)

Tez savunmasında başarılı olduğunu belgeleyen tez savunma sınav tutanaklarını 3 iş günü içerisinde EBYS üzerinden Ana bilim dalı Başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir.

Tez Savunma Jüri teklif formu, tez kontrol formu ve turnitin (Benzerlik oran sayfası) formu, not durum belgesi, tezin özet ve içerik sayfası ile sınavın nasıl yapılacağına dair içerik yazısı, Ana bilim dalı Başkanlığı aracılığı ile EBYS üzerinden Enstitüye gönderilir. (Adı geçen belgeleri web sayfamızdan temin edebilirsiniz.)